[MARMAM] Greenland Institute of Natural Resources, Job Announcement

Lars Witting lawi at natur.gl
Tue Oct 4 05:09:30 PDT 2005


The Greenland Institute of Natural Resources is seeking applications for a position as head of the Department of Mammals and Birds. People that apply must be familiar with Danish:

Grønlands Naturinstitut søger Chef for Afdelingen for Pattedyr og Fugle

Stillingen som chef for Afdelingen for Pattedyr og Fugle er ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Afdelingen for Pattedyr og Fugle er for tiden normeret med 8 videnskabelige og 3 tekniske medarbejdere. Arbejdsopgaverne omfatter forskning og monitering med henblik på assessment og rådgivning vedr. forvaltningen af de levende ressourcer, herunder også forskning i økologiske sammenhænge og det fysiske miljø.  Afdelingen indgår i omfattende internationalt forskningssamarbejde og er repræsenteret i flere internationale organer, så som IWC, NAMMCO, CAFF og IUCN. Desuden er afdelingen Grønlands videnskabelige myndighed for CITES:

Arbejdsområde: Med reference til direktøren forestår chefen den daglige ledelse af afdelingen, og har det overordnede ansvar for afdelingens funktion. I samarbejde med afdelingen udarbejder chefen det faglige arbejdsprogram vedr. forskning og monitering, herunder også ansøgninger om ekstern finansiering. Arbejdsopgaverne i afdelingen omfatter primært undersøgelser i relation til udnyttelse og påvirkning af havpattedyr, havfugle, moskusokser, rensdyr og vegetation. Chefen skal som vejleder og inspirator sikre udviklingen af afdelingen. Herunder skal chefen også tilse, at arbejdet i afdelingen udføres planmæssigt, følger fastlagte budgetter og lever op til en høj faglig standard. 

Kvalifikationer:  Ansøgere til stillingen forudsættes at have ledelsesmæssig erfaring og naturvidenskabelig baggrund som biolog el. lign., gerne med sektorspecifik erfaring på seniorrådgiverniveau. Ansøgere skal kunne dokumentere erfaring med akkvisition og styring af projekter, og endvidere lægges der vægt på kendskab til internationalt samarbejde vedr. levende ressourcer.

Ansøgere skal have gode indfølings- og samarbejdsevner, være udadvendte og kunne udvise engagement i den fortsatte styrkelse af afdelingen i Grønland.

Ansættelsesvilkår: Stillingen er en tjenestemandsstilling, der er klassificeret i lønramme 36 med et særligt tillæg på kr. 49.340,00 samt et yderligere særligt tillæg på kr. 45.280,00, begge i årligt grundbeløb (1. april 1991- niveau). Ansættelse som tjenestemand vil finde sted i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, idet ansættelsesområdet er Grønland og tjenestestedet for tiden er Nuuk. Stillingen må forventes besat på overenskomstvilkår, såfremt ansøger ikke i forvejen er tjenestemand.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til frirejse og bohaveflytning sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og den pågældende forhandlingsberettigede organisation. Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Der må påregnes en del rejseaktivitet bl.a. i forbindelse med formidling og møder.

Oplysninger om Naturinstituttet og afdelingen fremgår af instituttets hjemmeside: www.natur.gl.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Klaus Nygaard +299 36 12 00.

Ansøgning mærket "Stillingsopslag Afd.chef" fremsendes til Direktør Klaus Nygaard vedlagt kopi af eksamensbeviser, curriculum vitae og relevante publikationer mv., der ønskes inddraget i bedømmelsen. Ansøgningen skal være Naturinstituttet i hænde senest den 25. oktober 2005 og sendes med luftpost til:

Grønlands Naturinstitut
Box 570, DK-3900 Nuuk
Grønland

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.uvic.ca/pipermail/marmam/attachments/20051004/e298ed29/attachment.html>


More information about the MARMAM mailing list